Wspólnota mieszkaniowa jest interesującym przedmiotem badań , tak pod względem życiowym jak i finansowym. Idąc za definicją wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład konkretnej nieruchomości. Warto przyjrzeć się jej finansom. Wspólnota tego rodzaju powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu. Zakładane są tu dwie księgi wieczyste: lokalowa i budynkowa. Wspólnota mieszkaniowa pomimo, że jest jednostką organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej przeważnie jest zaopatrzona w organy, siedzibę REGON czy NIP, a także tym jest dawcą podatku dochodowego od person prawnych (CIT) od uzyskanych dochodów (poza zaliczkami właścicieli).

www

Autor: katrien berckmoes
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją dwa typy wspólnot mieszkaniowych: mniejsze i większe, obie działają na podstawie ustawy o posiadaniu lokali. Już po tej zwięzłej informacji wiemy, że rozliczanie wspólnot mieszkaniowych łódź to rzecz złożona (zwłaszcza w dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Poznań). Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych w imię z ustawą o rachunkowości. Do tego rodzaju działań wystarczą tylko tzw. „inne ewidencje”. Są one formą przez, którą rozliczanie wspólnot majątkowych jest mniej złożone – czytaj całość tutaj. Umożliwiają one na pominięcie mało istotnych elementów, a poza tym istnieje możliwość rozbudowania innych punktów istotnych dla WM. Gdy chodzi o rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Łódź obejmuje rozlicznerodzaje kosztów.

blok mieszkalny

Autor: Dennis Adams
Źródło: http://www.flickr.com

Ogólnie można je rozdzielić na dwa działy: koszty działania nieruchomości wspólnej (np. media dostarczane do części wspólnej, utrzymanie czystości, naprawy, ubezpieczenie) i koszty świadczeń dostarczanych do lokali według potrzeb indywidualnych właścicieli. Koszty ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową są ujmowane rozliczeniu po zamknięciu roku obrotowego, którym dla adresata jest rok kalendarzowy. W sprawozdaniu finansowym prezentuje się osiągane przychody, poniesione koszty, a także osiągnięty wynik, czyli różnicę między przychodami a kosztami. Do wyniku finansowego trzeba zaliczyć m .in.: wynik dotyczący eksploatacji, wyniki na poszczególnych rodzajach mediów, wyniki tyczące się remontów. Rozliczenie roczne wspólnoty polega na tym, że osiągnięte przez wspólnotę rezultaty cząstkowe rozlicza się na danych właścicieli obiektów, których indywidualne rozliczenia łącznie składają się na wynik całej wspólnoty (poza funduszem remontowym).

Środki, które nie zostały wykorzystane z danego roku nie są rozliczane, przechodzą na kolejny rok. Łódź, Kraków, Poznań – polskie miejscowości usiane są wspólnotami mieszkaniowymi. W wypadku licznych wspólnot warto zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanego biura rozliczeń lub zatrudnić księgową, która jest biegła w tego typu rachunkach, ewentualnie istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu, dotyczącym tej tematyki. Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem specyficznym, dlatego należy być bardzo odpowiedzialnym podczas prowadzenia jej finansów. Warto, by zarówno lokatorzy jak i zarząd byli tego świadomi.