Coraz większa wagę przykłada się do zarządzania zasobami ludzkimi. Co to w sumie jest?

Systemy umożliwiające zarządzanie zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) obejmuje zestaw aplikacji które służą menadżerom do wykonywania zadań które wiążą się z personelem. We współczesnym świecie koszt przedsiębiorstwa będą obejmować zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one cennym zasobem, w którego inwestowania przynosi mnóstwo osiągnięć. Patrząc na tego typu podejście na pewno rozwinęła się polityka rozporządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która definiuje cele, metody oraz wyzwania, jakie powinno spełniać wspaniale funkcjonujące firmy.

W literaturze używane jest także pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym trzeba rozumieć zbiór działań (decyzji) powiązanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) osób które są zatrudnione. Epicentrum zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilości i jakościowym, ich zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji, zdobywane wyniki oraz uwarunkowania tych elementów.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako działanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozwijanie i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi zarządzanie zasobami ludzkimi są na przykład systemy zarządzania wypłatami oraz związane z nimi systemy zarządzania rezultatami pracowników (EPM), są najważniejszmi elementami szerokiego spektrum aplikacji rozporządzania kompetencjami.

Kliknij ten link i sprawdź tu doradztwo podatkowe podobne informacje na ten temat – one z całą pewnością Cię zainteresują, zatem nie czekaj za długo:)

Wspomniane aplikacje są wykorzystywane przez ekspertów działu hrm, przy ocenianiu wyników zatrudnionych oraz zdobyciu wykorzystywania kompetencji. Systemy zarządzania wypłatami gwarantują modelowanie wynagradzania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i efektami; są także używane jako narzędzie strategiczne dla utrzymywania ważnych dla firmy kompetencji.

Systemy sterowania programami motywującymi, zaznaczane również jako systemy zarządzania przychodami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i pozostałe motywatory oraz do dogrywania strategii typu „zapłata za pracę” z punktami korporacyjnymi.